Podjetniški inkubator Katapult je preko »Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)« uspešno pridobilo sofinanciranje za operacijo SIO-KATAPULT 2020-22, katere glavni namen je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Aktivnosti Podjetniški inkubator Katapult v okviru operacije SIO-KATAPULT 2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

www.eu-skladi.si

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin. SIO KATAPULT bo v sklopu operacije SIO-KATAPULT 2020-22 prejemal finančno podporo v dveh fazah aktivnosti razpisa SIO in sicer:

Faza 1 – podpora procesu poslovne ideje (ang. proof of concept), v kateri ciljnim skupinam  pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.

Faza 2 – podpora rasti in razvoju start up podjetij – usmerjamo se v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Predviden rezultat OPERACIJA SIO-KATAPULT 2020-22:

Št. novih pozitivno prepoznanih inovativnih poslovnih idej: 30 za celo operacijo

Št. novoustanovljenih podjetij (vseh, tudi neinkubiranih): 15 za celo operacijo

Št. novih inkubirancev, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu prostorov: 9 za celo operacijo

Dogodke sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«. www.eu-skladi.si

Poziv za vključitev v projekt SIO

Poziv za brezplačno koriščenje podpornih storitev v sklopu programa sio