… ZA SODELOVANJE V PROGRAMU KATAPULTA V SKLOPU PROJEKTA “JR podporno okolje 2023”

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Predmet povabila

Predmet povabila je izbor ekspertnih svetovalcev, ki bodo izvajali svetovanje  za ciljno skupino inovativnih potencialnih podjetnikov posameznikov, podjetniških ekip oz. inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti, ki so vključeni v Katapultov mentorski  program “JR  podporno okolje 2023”  (upravičenci). Ekspertni svetovalci bodo del ekspertne mreže Katapulta in bodo na voljo za svetovanje na poziv naročnika.

Obveznosti izvajalca

Izvajalec upravičencu na podlagi individualnih srečanj nudi pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc in spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih svetovanec  potrebuje. Mentoriranje se izvaja online ali po dogovoru v prostorih Katapulta. Izvajalec bo izvedel svetovanje  v obsegu do 10 oz. 20 ur na posameznika oz. podjetje in ne dlje kot do 31. 10. 2023.

Potrebo po svetovanju s specifičnega področja identificira startup mentor, ki na podlagi razgovora oceni primernost eksperta za svetovanje specifični ekipi ali podjetju.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila.

Ekspertni svetovalec bo pred pričetkom svetovanja s Katapultom in upravičencem sklenil pogodbo o ekspertnem svetovanju. Ekspertni svetovalec je po zaključku svetovanja dolžan predložiti poročilo o izvedenem svetovanju.

Ponudnik mora zagotoviti ekspertno svetovanje  iz enega od spodaj naštetih področij:

 • Digitalni marketing, Vsebinski marketing
 • Branding in dizajn
 • Optimizacija spletnih strani
 • Prodaja, kanali do kupca
 • Pridobivanje nepovratnih sredstev
 • Priprava na vstop vlagatelja
 • Zaščita intelektualne lastnine
 • Vstop na tuje trge
 • IT in digitalizacija
 • standardi, kakovost
 • industrializacija
 • razvoj produkta: software, hardware, firmware
 • standardi v prehrambeni industriji
 • davčno in finančno svetovanje

Merilo za izbor:

Kot zunanji ekspertni svetovalci bodo  izbrani le izkušeni eksperti, ki se že dalj časa ukvarjajo s določenim specifičnim področjem. Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi izpolnjevanja pogojev in po merilih »najnižja ponudbena cena« ter izkušenj in kompetenc ekspertnega svetovalca.

Podatki o naročniku:

Katapult d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje

Rok za prijavo: povabilo je odprto do 31. 8. 2023

Prijava: Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu Ponudba za ekspertno svetovanje, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

 • Ponudnik poda ponudbeno ceno za eno uro ekspertnega svetovanja.
 • Ponudbi mora priložiti kratek opis kompetenc in izkušenj ter življenjepis.
 • Ponudbe pošljite na elektronski pošti na olga.knez@katapult.si ali navadni pošti na naslov: Katapult d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 656 954  ali na elektronskem naslovu olga.knez@katapult.si

Aktivnosti v okviru operacije »Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 2023, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. www.eu-skladi.si