logo katapult

Če napišete v Google besedno zvezo blagovno poslovanje, ne boste dobili kaj dosti odgovorov. Ponujajo programske pakete za manipulacijo z materialom, nekako kot po pravilu pa se  odmikajo od dolgočasne teme, polne pravil, ki po pravilu otežujejo delo.

Prihajamo iz podjetja, kjer so vsi materiali kodirani, kjer ima vsak zaposleni čitalec kod in z individualnim geslom dostop do informacijskega sistema. Vemo kdo, kdaj, kako, kam je nekaj oddal, vgradil … daljinsko odčitavanje nam celo pomaga pri lociranju dražjih stvari v podjetju.

Naše stranke so vesoljske agencije (NASA, ESA, Jaxa ISRO), avtomobilski velikani (BMW, VW, Toyota, GM, Ford, Volvo …). Ne želimo se znajti v situaciji brez odgovora. Zato veliko pomembnost dajemo natančnemu materialnemu poslovanju.

MATERIALNO POSLOVANJE

Zakaj sploh materialno poslovanje? To ni le neka zakonska obveza. Večje kot je podjetje, pomembneje je vsak trenutek vedeti, kaj moramo še kupiti, kaj lahko prodamo, kje imamo material in koliko nas zaradi vseh materialov stanejo izdelki.

Da lahko to spremljamo, moramo sistematično skladiščiti.

a) Skladišča, za katera se vodi zaloga v namen prodaje ali proizvodnje

 • V namen proizvodnje in kasnejše prodaje: skladišče materiala, skladišče polizdelkov, skladišče gotovih izdelkov

  1. V namen nadaljne prodaje: skladišče trgovskega blaga

b) Skladišča, za katera so vodi zaloga zaradi pravilnih računovodskih evidenc

 • V namen spremljanja uporabe in količin: skladišče in popis drobnega materiala, skladišče in popis orodja, skladišče pisarniškega materiala, skladišče promocijskega materiala

 • V namen pravilnih vrednotenj bilance in kapitala: popis osnovnih sredstev

Označevanje blaga in kartica izdelka

SKU – številka, pod katero vodimo komponento na zalogi.

Predlagana oznaka: MEC.0000023.000 (material, elektronska komponenta, št 23 in verzija 0)

Vsaka komponenta naj ima svojo serijsko številko.

Kartica artikla mora prikazati količino in datum prejema ter količino, datum ter vir porabe.

Stanje izdelka na kartici mora ustrezati stanju na polici.

Kosovnice

Po zakonitostih, ki so nam jih dali razvojniki, ki so naredili prvi izdelek, definiramo KOSOVNICO, v kateri je nabor materialov, ki bodo vedno uporabljeni pri izdelavi tega izdelka. V izdelek lahko damo posamezne materiale ali polizdelke, ki so bili v predhodni fazi že izdelani iz nekih kupljenih materialov.

Vsak prenos materiala ali polizdelka skozi proizvodnjo seveda pomeni, da se je vrnil iz proizvodnje oplemeniten za vso vloženo delo. Ko je podjetje dosti veliko, ima vsako minuto posamezne operacije ovrednoteno v evrih. Tako točno vemo, za koliko se je povečala vrednost skozi postopek pridobitve polizdelka ali izdelka.

Majhno podjetje običajno še ne pozna vrednosti vsake ure. Takrat se odločimo za nek princip vrednotenja. Naprimer: vrednost materiala + 20 % vrednosti porabe materialov ali vrednost materiala + 1.5 ure petosnega stroja.

Proizvodne kosovnice:

 • materialne kosovnice

 • tehnološke kosovnice (vsebujejo delo)

 • kosovnice za dodelavo in pakiranje (tudi materiali pri pakiranju vplivajo na njegovo proizvajalno ceno

Razvojne kosovnice:

 • kosovnice za razvoj prototipa (kadar vemo, da bomo z našim razvojnim delom dobili kot izhod prototip)

 • kosovnice v namen bazičnega razvijanja (kadar vemo, da ne bomo dobili končanega izdelka, ampak bomo uporabili material za preverjanje principov ali postopkov)

Ta nabor materiala lahko v polni vrednosti prijavimo v olajšave za raziskave in razvoj. Država priznava razvoj kot nekaj dobrega, zato ta strošek dovoli odšteti od ustvarjenega dobička.

Prenos v proizvodnjo in nazaj

Ko materiale prenesemo v proizvodnjo, kreiramo DELOVNI NALOG. V kakšnih podrobnostih se lahko razlikuje od standardne kosovnice – morda smo kakšno komponento zamenjali  s podobno, morda je bilo kaj nedobavljivega, morda so se spremenile cene …

Ko izdelek izdelamo, dobi svojo serijsko številko. Sledljivost pri ugotavljanju, kaj vse je bilo vgrajenega v določeno serijsko številko, je izjemno pomembna.

Pakiranje in prodaja

Nato pride do dobavnice in izdaje računa. Gotovi izdelki se tedaj umaknejo iz našega skladišča, iz naše lastnine in postanejo last kupca. Takrat se naša zaloga zmanjša.

Poleg dokončanega izdelka imamo potem še materiale, ki jih dodam poleg, preden izdelek damo ven. Naprimer škatla, ovojni papir, material za pakiranje … Vse to vpliva na končno ceno.

Na podlagi blagovnega poslovanja je bila za vse izdelke ugotovljena proizvajalna cena. Ovrednotili smo neposredno delo in vrednost porabljenih materialov. Kar nam še narekuje oblikovanje prodajne cene, je:

 • zunanji neposredni stroški proizvodnje

 • strošek energije in drugi stalni stroški

 • strošek odvisnih služb

 • strošek marketinga

 • strošek prodaje

 • strošek obrabe strojev in naprav

 • načrtovan dobiček

Razlika med prodajno ceno in proizvajalno ceno je dodana vrednost.

BLAGOVNO POSLOVANJE je pomembno. Slab izkoristek materialov odžira dodano vrednost.

Zaloge

Zaloge predstavljajo razliko med:

 • kupljenim materialom in porabljenim materialom,

 • kupljenim trgovskim blagom in prodanim trgovskim blagom.

Vse, kar je v enem ali drugem skladišču na zalogi, je predmet INVENTURE. Vrednost zaloge dokazujemo z opravljeno inventuro. Napačni izkazi zalog pomenijo utajo davkov!

Inventura se opravi vsaj enkrat letno. Morebitne razlike imenujemo viški ali manjki, ki jih moramo računovodsko pravilno obravnavati. Bilančno gledano – ob koncu leta vrednost komponent na zalogi predstavlja vrednost, enakovredno stanju denarja na računu. Stanje zalog se prišteva v del aktive podjetja in postane del izračunavanja dobička in se zanj (dobiček v celoti) plača 19 % davka.

Še enkrat opomnimo: napačno vrednotenje zalog je davčna utaja.

Drugi tipi kupljenega blaga

Ostale evidence v blagovnem poslovanju: 

 • Osnovna sredstva (sredstva večje vrednosti – zgradbe, zemljišča, avtomobili, računalniki, stroji …) – ne vodimo zaloge, ampak govorimo o popisu osnovnih sredstev.

 • Drobni inventar (USB ključki, miške …) – vodimo popis drobnega inventarja. Običajno imajo ti produkti rok uporabe do dveh let in so vrednosti nižjih od 200 €.

 • Orodje (kladivo, izvijač, natični ključi, pomično merilo …) – kupimo in damo v uporabo zaposlenim; polomljeno orodje smo dolžni hraniti vsaj dve leti.

 • Pisarniški material (porabimo za administrativno delo)

 • Promo material

  • izdelki, namenjeni organizirani promociji podjetja

  • darila poslovnim partnerjem

  • izdelki, ki jih prejmejo zaposleni (le do 84 evrov letno)

  • prodaja promocijskih artiklov (enaka prodaji blaga)

AMORTIZACIJA – država nam predpisuje, kako časovno določiti trajanje osnovnih sredstev (zgradba – 33 let, vozilo – 8 let, računalnik – dve leti).

Po poteku amortizacijske dobe je vrednost tega osnovnega sredstva nič, vendar dokler ga uporabljamo, ga moramo še vedno imeti v registru osnovnih sredstev.

POSTOPKI PROIZVODNJE

Time standards

Process Control

Manufacturing Complexity

 • Front Loading

  • Moving as many processes to the beginning of the manufacturing process as possible.  Even if they have to be outsourced.

 • Kitting

  • Use logistics to remove complexity in production.  Reduce inventory while increasing quality, productivity, and throughput.

 • Batch Production

  • Make all of the exact same products with the exact same people and process.  Increase quality, productivity and throughput by taking advantage of a routine.

 • Workcells

  • Standardized production workcells with all of the correct tools, jigs and fixtures in for a standard product to be produced.

Hit by a Bus

 • Are key employees and critical knowledge adequately documented and shared within the organization?

 • Are there any single points of failure in our processes or systems that would severely impact operations if a person or component were suddenly unavailable?

 • Have we identified and documented critical dependencies between different departments, teams, or individuals?

 • Are there cross-training programs in place to ensure that multiple employees are capable of performing essential tasks?

 • Have we implemented a knowledge sharing system or platform to facilitate information exchange and collaboration?

 • Are there clear and up-to-date job descriptions, process documentation, and standard operating procedures (SOPs) for all critical roles?

 • Have we established effective communication channels to keep employees informed about ongoing projects, responsibilities, and changes?

 • Have we identified key suppliers or contractors who are critical to our manufacturing processes, and do we have contingency plans in place if they become unavailable?

 • Are there any outdated or unsupported technologies that pose a risk to our operations if they fail or require specialized expertise to maintain?

Robotics and Automation

Why?

 • Productivity and Efficiency

 • Quality

 • Safety

 • Cost

 • Scalability

When?

 • Designed for Automation

 • High Volume

 • Repetitive Tasks

 • Hazardous Environments

 • Labor Shortages

 • Quality and Compliance

 • Complex or Precision Tasks

SERVIS IN PODPORA UPORABNIKOM

Prvič proda prodajalec, drugič proda podpora.

Kaj je dobra storitev? >100 % – narediti še nekaj več, kar kupec pričakuje.

SPC – single point of contact (kaj, zakaj, kako)

Delaj drugim, kar si želiš, da drugi počnejo tebi. 

SPOŠTUJTE SODELAVCE – če bodo videli, da spoštujete sodelavce, bodo vedeli, da boste tudi kupca. Če grdo govoriš o sodelavcu pred mano, boš tudi o meni govoril grdo drugje.

Uporabljajte čarobne besede – prosim, hvala, dober dan. Preberite si bonton.

Kvaliteta storitve:

 • enostavno naročanje

 • jasna in enostavna navodila za uporabo

 • tehnična podpora

 • procesi, ki zagotavljajo ponovljivo kvaliteten izdelek

 • interni servis (napake vhodnega materiala, napake designa, napake proizvodnje, napake pakiranja)

 • zunanji servis

 • opremljeno delovno mesto, izobražen kader

 • statistika napak (vsake 3 mesece)

Pomembno – grajenje odnosa in zaupanja

 • Stik s strankami – svetovanje in pomoč – v živo! 

 • Redna komunikacija s partnerji (GM, kickoffi, konference, sejmi)

 • Dnevi odprtih vrat

 • izobraževanje partnerjev in kupcev

 • Socialna omrežja – pojavljati, biti viden

 • Ideje o uporabi izdelka in obveščanje o možnih načinih uporabe

 • Obveščanje o novostih (nagrade, pohvale …)

Prepoznajte dobre priložnosti: 

 • poenostavite tehnologijo,

 • pohitrite proizvodnjo / storitev,

 • uvajajte nove materiale,

 • znižajte nabavne cene,

 • dopolnite storitev

Bodite aktivni – če je poklical, vrnite klic, odpišite mail … 

Projekt HardwareSTART je namenjen podpori slovenskih hardware startupov, ki so prejeli finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada (SK, SI-SK in P2).

Izvaja ga konzorcij partnerjev Katapult d.o.o., DEWESoft d.o.o. in Zavod mladi podjetnik, so.p., v okviru programa “Zasnova in izvedba vertikalnega pospeševalniškega programa za prejemnike finančnih spodbud Sklada v industriji strojne opreme v letu 2022 in 2023”.

Program sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.